Friday, January 17, 2014

Thêm một số hình ảnh ngày Tất Niên Quảng Đà bắc California

Xin giữ làm kỷ niệm,
mpd.

No comments:

Post a Comment